Menu
Terug naar overzicht

BZK vraagt reactie op ‘reparatievoorstellen’ Woningwet

Geplaatst op 03-12-2015

Sinds de inwerkingtreding van de Woningwet op 1 juli kwamen er onduidelijkheden en foutjes naar boven. Om die te herstellen heeft het ministerie van BZK reparatievoorstellen gemaakt. Daarover vindt nu een consultatie plaats: iedereen kan tot Kerstmis reageren op de voorstellen. Aedes gaat een reactie geven en roept woningcorporaties op daar input voor te geven of zelf een reactie te sturen naar het ministerie.

Reparatiewet

Corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties, de Autoriteit woningcorporaties en het ministerie zijn nu bijna een half jaar aan het werk met de Woningwet en de bijbehorende regelingen. Het ministerie spreekt van ‘enkele technische wijzigingen die nodig zijn met betrekking tot de uitvoering’. Aedes heeft al een aantal onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de regelgeving aangedragen die volgens haar in de regels aangepast moeten worden.

Twee consultaties

Inmiddels zijn twee aparte consultaties gestart. Reacties kunnen tot eerste kerstdag ingediend worden.

  • De eerste consultatie gaat over voorstellen om de Woningwet aan te passen. Daarbij worden ook technische wijzigingen voorgelegd in de Huisvestingswet, Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en Wet op de huurtoeslag (Veegwet). Het is de bedoelding dat de wetswijzigingen in april 2016 aan de Tweede Kamer en daarna aan de Eerste Kamer worden aangeboden. Dan zouden de wijzigingen op 1 januari 2017 van kracht worden.

Ga hier naar de consultatie Veegwet Wonen

  • Tegelijkertijd zijn voorstellen in consultatie gegaan voor aanpassingen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Planning is om een voorstel in februari 2016 naar de Tweede Kamer te sturen. Inwerkingtreding kan dan op 1 juli 2016, maar is uiteraard afhankelijk van behandeling in de Tweede Kamer.

Ga hier naar de consultatie BTIV

Reactie Aedes

Uiteraard gaat Aedes een reactie geven op de voorstellen. Woningcorporaties kunnen daarvoor input sturen naar j.arnoldussen@aedes.nl. Corporaties kunnen ook rechtstreeks een reactie sturen naar het ministerie.

Leefbaarheid en huismeesters

Een punt dat in ieder geval aandacht krijgt is het maximale budget voor leefbaarheid en de vraag of personele kosten van huismeesters daaronder vallen. De Tweede Kamer heeft minister Blok gevraagd dat zo te regelen dat het werk van huismeesters in wijken niet in gevaar komt. De eerste indruk van Aedes is dat de aanpassing in de wet die nu voorgesteld wordt in de praktijk geen oplossing biedt. Het leidt in ieder geval tot extra bureaucratie in de uitsplitsing van werkzaamheden en kosten.

Terug naar overzicht
Reacties