Menu
Terug naar overzicht

Experiment verkoopregels voor wooncoöperaties van start

Geplaatst op 05-10-2016

Kennis voor wooncoöperaties

Voor de zomer had minister Blok het reeds aangekondigd, er komen bij wijze van experiment nieuwe mogelijkheden voor wooncoöperaties. Enkele maanden later is dit uitgewerkt in een beleidsregel die zal gelden tot 1 januari 2019. Platform31 gaat dit experiment middels een pilot begeleiden.

Sinds 1 juli 2015 is in de wet geregeld dat woningcorporaties initiatieven voor wooncoöperaties in hun bezit de ruimte moeten geven, maar voor realisatie ontbraken de kaders. Platform31 heeft op basis van de ervaringen van de koplopers en diverse onderzoeken in beeld gebracht wat de gevolgen hiervan zijn. Veel wooncoöperaties blijken collectief woningen te willen aankopen om deze vervolgens te verhuren aan leden. Hierbij krijgen ze te maken met verkoopregels van corporaties. Deze zien een wooncoöperatie als een ‘derde’ partij, gelijk een belegger of particuliere verhuurder. Het proces en de aankoopprijzen moeten marktconform zijn, terwijl de meeste initiatieven juist dichtbij de doelstellingen van de volkshuisvesting willen blijven. In veel gevallen staat dit realisatie in de weg.

‘Verkoop onder voorwaarden’-regeling

De afgelopen maanden hebben Platform31 en het ministerie van BZK, samen met verschillende initiatieven, experts en Aedes, nagedacht over oplossingen. Uiteindelijk is gekozen om wooncoöperaties te laten vallen onder de verkoopregels voor individuele huurders die hun woningen willen kopen. Dat kan door hen te zien als collectief van natuurlijke personen die de woningen zelf gaan bewonen. De verkopende corporatie mag in dit geval tot 50 procent korting geven en direct zaken doen met het initiatief. Hiermee kunnen wooncoöperaties dus gebruik gaan maken van de zogenaamde ‘verkoop onder voorwaarden’-regeling.

Voorwaarden voor wooncoöperaties

In de beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties zijn de voorwaarden voor wooncoöperaties nader uitgewerkt. Het initiatief dient bij aankoop een vereniging te zijn van en voor bewoners, behalve de directe financiers mag er niemand anders belang bij hebben. Als basis voor de verkoopprijs geldt de door een erkende taxateur vastgestelde marktwaarde, maar deze mag daarbij zaken als erfpacht en kosten voor uit te voeren renovatie meenemen. Wooncoöperaties die hun bezit binnen 10 jaar weer doorverkopen, moeten de korting terugbetalen en de eventuele winst delen met de corporatie. Dit is om te voorkomen dat zogenaamd maatschappelijk vermogen weglekt naar de markt.

Pilot

Met het publiceren van de beleidsregel is het experiment in werking getreden, voor alle wooncoöperaties in oprichting. Het blijft niettemin de vrije keus van de verkopende corporatie of en hoe ze de nieuwe regels toepassen. De Autoriteit Wooncorporaties zal alle verzoeken toetsen en zo het experiment monitoren. Platform31 gaat dit proces actief ondersteunen. Initiatieven die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich met de woningcorporatie aanmelden voor een pilot. Samen gaan we dan op zoek naar een uitwerking die zowel recht doet aan de wensen van de bewoners als de belangen van de corporatie.

Meer informatie

Binnenkort volgt meer informatie over deelname aan het experiment. Wilt u zich nu al aanmelden of wilt u meer informatie neem dan contact op met Tineke Lupi, tineke.lupi@platform31.nl

Dinsdag 4 oktober verscheen de publicatie “De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties”. Dit stappenplan zet de varianten van de wooncoöperatie uiteen die een directe relatie hebben met een woningcorporatie. Ook zetten we de verplichtingen, rechten en bijbehorende ‘tips & tricks’ voor woningcorporaties stapsgewijs uiteen.

Links

Kamerbrief experiment verkoopregels voor wooncoöperaties
Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties
Kennisdossier wooncoöperaties

Terug naar overzicht
Reacties