Menu
Terug naar overzicht

Gemeente Katwijk, SHD en Dunavie ondertekenen prestatieafspraken

Geplaatst op 23-06-2016

Betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Katwijk

Op donderdag 23 juni hebben wethouder Krijn van der Spijk, Cees Oostindie van Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) en Alfred Busser, directeur-bestuurder van woningcorporatie Dunavie de Prestatieafspraken Wonen 2016-2019 ondertekend. Het gezamenlijke doel is: betaalbaar, duurzaam en prettig wonen in Katwijk.

Betaalbare woningen

Belangrijk doel uit de Woonvisie is het betaalbaar houden van de huurvoorraad. Er komen tot en met 2019 meer en goedkopere huurwoningen in Katwijk. Er worden in die periode driehonderd nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. 85% van de huurwoningen uit nieuwe projecten wordt in de categorie ‘betaalbaar’ aangeboden (maximaal € 628,- per maand). Daarnaast is er afgesproken dat ook 80% van de bestaande woningen een huurprijs in die categorie krijgt. Verder verlaagt Dunavie de streefhuur bij meer dan duizend woningen, zodat die bij nieuwe verhuur ook betaalbaar worden. Ook zijn er afspraken om het scheefwonen te beperken.

Verduurzamen woningen

Op het duurzaamheidsfront worden in de prestatieafspraken ook grote stappen gezet. Bijna vijfhonderd woningen worden gerenoveerd. Bijna tweeduizend woningen worden van buiten opgeknapt met onder andere spouwmuur- en dakisolatie. Wethouder Van der Spijk over de verduurzaming van de woningvoorraad: ,,Het is mooi dat er naast deze collectieve aanpak van Dunavie via het verbeterprogramma ‘De groene keuze van…’ook ruimte is voor de individuele huurder om te kiezen voor het verduurzamen van de eigen huurwoning.”

Maatschappelijke opgaven

Verder staan er in de prestatieafspraken de maatschappelijke opgaven. Er zijn afspraken gemaakt over het voorkomen en tegengaan van overlast, het voorkomen van huisuitzetting, het huisvesten van bijzondere doelgroepen en het scheiden van wonen en zorg. Een andere belangrijke afspraak betreft het onderzoek naar de stand van zaken en de bewonerstevredenheid in de Rooie Buurt. Met dit onderzoek wordt op korte termijn begonnen en alle bewoners worden erbij betrokken.

Communicatie

Partijen werken samen in verschillende onderzoeken op het gebied van sociaal wonen in Katwijk. Ook zijn er afspraken gemaakt over de uitwisseling van de voor de uitvoering van de prestatieafspraken noodzakelijke informatie over en weer. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan financiële gegevens van de corporatie.

Samenwerken in partnerschap

Dunavie is DE partner van de gemeente als het gaat om sociale woningbouw. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt over de inzet van de gemeente om voor Dunavie een voorkeurspositie te bewerkstelligen bij het realiseren van sociale huurwoningen in de Projectlocatie Valkenburg. Busser, directeur-bestuurder van Dunavie: ,,Katwijk heeft een financieel gezonde woningcorporatie tot haar beschikking, die trots is op het vertrouwen dat de gemeente haar middels deze voorkeurspositie schenkt.”

De gemeente, Dunavie en SHD voor de huurders in Katwijk de belangrijkste partijen die moeten zorgen voor goede en passende woningen. Deze drie partijen willen samenwerken in een partnerschap. Binnen de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden geeft elke partij hier zelf richting aan. Met dit partnerschap willen de partijen maximaal resultaat in een veranderende omgeving. Oostindie van SHD: ,,Met deze prestatieafspraken liggen er kansen om de woonsituatie van huurders van Dunavie die woning te bieden waar ze anno 2016 recht op hebben. En als partners kunnen we elkaar ook sterker maken.”

Afspraken zijn gemaakt en nu moeten ze worden uitgevoerd. Ook dit wordt door de drie partijen samen opgepakt. Er wordt periodiek verslag uitgebracht van de uitvoering van de prestatieafspraken in de richting van de gemeenteraad, de Raad van Commissarissen van Dunavie en de klankbordgroep van huurders van SHD. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de monitoring van de voortgang.

Prestatieafspraken-wonen-2016-2019 Gemeente Katwijk, Dunavie en SHD.

Terug naar overzicht
Reacties