Menu
Terug naar overzicht

Negatief advies van bewonerscommissies SHD

Geplaatst op 31-05-2016

De klankbordgroep van de 35 bewonerscommissies van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ adviseerde op vier punten negatief over de voorliggende Prestatieafspraken 2016 – 2019. Deze punten werden in de raadscommissie van donderdag 26 mei toegelicht door Marjan Homan van deze klankbordgroep en Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD. Het stuk, zoals het er nu ligt, kan hierdoor door de SHD niet worden ondertekend.

Homan: ,,Het belangrijkste vindt de klankbordgroep het dat we ook onze onafhankelijke reactie namens die hele grote huurdersachterban mochten geven in deze raadscommissie. We gaan er vanuit dat er serieus met onze vier zorgpunten wordt omgegaan. Het zou Dunavie sieren als er een beweging komt in onze richting.” Oostindie legde op hoofdlijnen de vier kritiekpunten uit in de raadscommissie: ,,De Woningwet 2015 geeft duidelijk aan dat woningcorporaties, met de uitkomsten van de parlementaire enquête, terug moeten naar hun kerntaken. Dat betekent ook voor Dunavie het bouwen en in stand houden van voldoende kwaliteitsvolle en betaalbare sociale huurwoningen voor de betreffende inkomensgroepen. Het zelf bouwen van vele koopwoningen valt hier wat betreft de bewonerscommissies buiten. Laat dat aan anderen over.”

Overlast en de parkeernorm

,,Over de parkeernorm bij sociale huurwoningen zegt Dunavie dat in huishoudens met lagere inkomens er gemiddeld minder auto’s zijn dan in huishoudens met een hoog inkomen. De bewonerscommissies betwijfelen dit en raden ten zeerste af om te gaan tornen aan de gestelde parkeernorm per woning”, legde Oostindie de raadsleden voor. Hij is namens de SHD ook altijd opgekomen voor de aanpak van woonoverlast. Oostindie: ,,Huurders in Katwijk kunnen er allen mee te maken krijgen. Dus haast en samenwerking om te komen tot concrete afspraken en procedures is geboden, 2016 is immers zo voorbij.”

Voorkeurspositie Dunavie?

Wat betreft de projectlocatie Valkenburg wordt in deze Prestatieafspraken Dunavie neergezet als dé bouwer van sociale huurwoningen. Oostindie: ,,Onze bewonerscommissies kunnen zich niet vinden in deze voorkeurspositie. In de eerdere Prestatieafspraken 2011-2014 werd er nog gesproken over ‘open concurrentieverhoudingen’. Leg het ons maar uit!” Homan was er in die raadscommissie nog met de uitsmijter: ,,Hopelijk wordt er een eerste stap gemaakt door echt te luisteren en te handelen naar wat we als huurders inbrengen op deze Prestatieafspraken 2016-2019.” Deze week bespreekt wethouder Van der Spijk alle input in het College en komen woensdag 1 juni de gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie en de SHD weer bij elkaar. Want uiterlijk 1 juli is de deadline voor ondertekening van de Prestatieafspraken.

Terug naar overzicht
Reacties