Menu
Terug naar overzicht

Onzekerheid troef op huurdersavond SHD

Geplaatst op 23-11-2017

Een kleine honderd belanghebbenden hadden zich de moeite getroost om naar de huurdersavond van de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek te komen die vorige week woensdag in De Open Hof werd gehouden. Meer vragen dan concrete antwoorden was de balans die na afloop kon worden opgemaakt.
‘Het is meer een ontmoetingsavond dan een jaarvergadering’ begon de voorzitter van de SHD Cees Oostindië in zijn openingswoord. Daarin somde de preses wel een aantal feiten op van het afgelopen jaar zoals het overlijden van de trouwe medewerkster Coba Vooijs, de besprekingen met wooncorporatie Dunavie en de gemeente over de gemaakte prestatieafspraken, de bijeenkomsten met de Bewonerscommissies, de seniorenhuisvesting en een constructief gesprek met de Raad van Commissarissen van Dunavie over betaalbare huurprijzen.

In dat opzicht is er meer overleg geweest dan voorheen het geval was. Vooruitgang op andere cruciale punten is er volgens een aantal teleurgestelde huurders nog nauwelijks geboekt. Zo wordt de huur voor sommigen onbetaalbaar, ook voor de zogenaamde ‘scheefhuurders’ die lange tijd goedkoop woonden naar rato van hun inkomen. De jaarlijkse huurverhoging van 5% achterhaalt het bedrag van de inkomensgrens die voor hen is gesteld. Een en ander is het gevolg van het inkomensafhankelijke huurbedrag.

Herziening Woningwet 2015

Stef Blok, de vorige minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voorheen Volkshuisvestiging die in de ogen van sommigen geen goede zaken voor de huurders had gedaan, was bepaald niet populair. Wat mag men van de nieuwe minister Kasja Ollongren verwachten met betrekking tot het regeerakkoord waarin de volgende punten zijn opgenomen: meer nieuwbouw voor doorstroming, duurzaam bouwen, renovatief bouwen, betrouwbaarheid, akkoorden sluiten en integrale lokale samenwerking tussen de gemeente, de wooncorporaties en de huurdersorganisaties. Betrouwbaarheid van de wooncorporaties waarvan er landelijk meer commercieel dan werkelijk sociaal gericht zijn.

Sommige huurders hebben de indruk dat ook Dunavie commercieel bezig is. In de herziene Woningwet is opgenomen om misstanden bij de corporaties tegen te gaan. De huurdersorganisaties moeten instemmingsrecht krijgen en hun zienswijze kunnen uitspreken. Het doel is een gelijkwaardige positie voor de huurders te scheppen en lokale veranderingen aan te brengen. Er moet verbetering komen met betrekking tot de woonvoorraad, de hoogte van de huur, de zorg voor ouderenhuisvesting en de urgente doelgroepen. Katwijk kent veel huizen die verouderd zijn en gerenoveerd moeten worden om toekomstbestendig zijn. Denk aan duurzaamheid en gasloos in de toekomst. In het regeerakkoord is vermeld dat de gemeente ook middelen ter ondersteuning krijgt. De gemeente moet een slag maken voor over 20 jaar.

Ongewis

Veel huurders leven momenteel nog in het ongewisse. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen maar hoe? Doorstroming is voor velen financieel onhaalbaar en bovendien zijn er te weinig betaalbare huurwoningen. Cijfers van wooncorporaties moeten openbaar zijn voor de huurdersorganisaties en meer en betere communicatie is gewenst. Reacties: ‘We zijn weinig wijzer geworden’. ‘De positie van de huurder is niet beter geworden’. ‘Mooie woorden, weinig daden’. ‘Welke invloed heeft de gemeente op Dunavie?’ Bij sommigen heerst een angstgevoel. Het is de teneur van een avond die voor velen nog niet bracht wat zij ervan hadden gehoopt.

Bron: Katwijk Speciaal.

Terug naar overzicht
Reacties