Menu
Terug naar overzicht

Tijdelijke jongerencontracten geen oplossing voor schaarste

Geplaatst op 10-12-2015

De Tweede Kamer debatteert morgen over het wetsvoorstel van de ChristenUnie voor de invoering van tijdelijke huurcontracten voor jongeren. Jongeren kunnen dan een vijfjarig huurcontract krijgen.

De Woonbond signaleert dat het voor veel jongeren zeer lastig is om aan een betaalbare woning te komen. In een brief aan de Tweede Kamer laat de Woonbond weten dat de invoer van tijdelijke huurcontracten, geen oplossing is voor starters en jongeren. Door de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen is het vrijkomend aanbod de afgelopen jaren afgenomen, terwijl de vraag alleen maar is toegenomen. Tijdelijke contracten zijn niet de oplossing voor deze schaarste. Om de problematiek van starters op de woningmarkt echt aan te pakken zijn andere, meer structurele maatregelen nodig. Dit betekent dat het aanbod vergroot moet worden. Recente ontwikkelingen laten zien dat op goedkope wijze, bijvoorbeeld op basis van prefab bouwconcepten, snel woningen gerealiseerd kunnen worden.

Toenemende woononzekerheid

De afgelopen jaren zien we een sterke toename van allerlei vormen van tijdelijke verhuur. Doordat er onvoldoende woningen worden aangeboden, verdringen tijdelijke contracten vaste contracten. Minister Blok heeft bovendien aangekondigd de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur nog verder te willen verruimen, onder andere door tijdelijke contracten van één jaar en tijdelijke contracten voor grote gezinnen te creëren. Ook wordt in het kader van de huisvesting van vergunninghouders een wetswijziging voorbereid die het mogelijk maakt om huurcontracten voor onzelfstandige woonruimte voor een huurperiode van vijf jaar te kunnen afsluiten. De Woonbond maakt zich grote zorgen over de stapeling van tijdelijke contracten en de toenemende flexibilisering in de huursector, omdat dit leidt tot meer onzekerheid en een nog schevere machtsverhouding tussen verhuurders en huurders.

Bijzondere gevallen en onder voorwaarden

De Woonbond is geen voorstander van de invoering van jongerencontracten. Als er toch besloten wordt tot invoering van het jongerencontract, moeten daar een aantal voorwaarden aan gekoppeld worden. Afspraken over inzet van jongerencontracten horen thuis in de gemeentelijke prestatieafspraken, omdat de lokale context relevant is. Tijdelijke contracten mogen alleen ingezet worden bij extra woningaanbod dat er anders niet gekomen was, of als het de enige mogelijkheid is om starters een eerlijke kans te geven in een schaarstegebied. Er mag geen sprake zijn van het verdringen van vaste contracten. Er moet een pakket van maatregelen zijn om de positie van jongeren en starters structureel te verbeteren en de woononzekerheid moet gecompenseerd worden door een lagere huurprijs en doorstroommogelijkheden na afloop van het contract.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties