Menu
Terug naar overzicht

Wijzigingen visitatie na de Veegwet

Geplaatst op 28-06-2017

De Veegwet wonen die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties.
De belangrijkste zijn het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn, de handhaving en het aanvragen van uitstel.

Visitatie

In een visitatie beoordeelt een onafhankelijke commissie de maatschappelijke prestaties van een corporatie in de afgelopen vier jaar, in het licht van de lokale opgaven, de inzet van het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen er hun prestaties mee verbeteren.

Handhaving door Aw

Vanwege de wettelijke verplichting handhaaft vanaf 1 juli 2017 alleen de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op de visitatie van corporaties. Aedes en de VTW stoppen vanaf deze datum dan ook met de handhaving. Woningcorporaties dienen het definitieve visitatierapport, voorzien van een bestuurlijke reactie daarop door bestuur en raad van commissarissen, binnen zes weken na vaststelling aan de Aw toe te sturen. De Aw zal corporaties die zich niet tijdig hebben laten visiteren daarop aanspreken; zij betrekt dat bij het toezicht op de governance van corporaties

Wanneer moet een corporatie gevisiteerd zijn?

Een corporatie is verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Dat is bepaald in de Woningwet en de Governancecode woningcorporaties van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De Veegwet verduidelijkt dat deze termijn ingaat op de datum van het vorige visitatierapport. Een corporatie met een vorig visitatierapport dat gedateerd is op 15 juli 2014, zal dus voor 15 juli 2018 een volgend definitief visitatierapport moeten hebben. Corporaties die zich nog nooit hebben laten visiteren, moeten dat uiterlijk 1 juli 2019 wel hebben gedaan.

Het aanvragen van uitstel

De Aw kan op verzoek van een corporatie de visitatietermijn verlengen of opschorten. Een voorgenomen fusie of verscherpt toezicht kan een reden zijn voor uitstel. Aw zal het al door Aedes verleende uitstel respecteren, zo hebben Aw en Aedes afgesproken. Vragen aan de Aw kunt u hier stellen.

Meer informatie

Meer informatie over visitatie vindt u op de website van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Daar is ook te zien wanneer een woningcorporatie gevisiteerd moet zijn en waar dispensatie of uitstel is verleend.

Terug naar overzicht
Reacties