Menu

Veelgestelde vragen

Onderhoud

Als werkzaamheden dreigen uit te lopen, neemt Dunavie dit op met de aannemer. Er wordt dan gezocht naar een passende oplossing om de werkzaamheden toch zo snel mogelijk af te ronden.
Als er na de werkzaamheden rommel achterblijft, kunnen huurders dit melden bij Dunavie. Dunavie neemt vervolgens contact op met de aannemer en zorgt ervoor dat de rommel zo snel mogelijk wordt opgeruimd.
Voor het periodiek onderhoud van cv-ketels en geisers (van Dunavie) heeft Dunavie diverse bedrijven ingehuurd. Geisers worden ieder jaar schoongemaakt en gecontroleerd. Bij een cv-ketel komen de medewerkers van de ingehuurde bedrijven om de twee jaar langs voor onderhoud.
Dunavie houdt steekproefsgewijs toezicht op de werkzaamheden.
Als een cv-ketel of geiser niet meer gerepareerd kan worden, heeft de huurder recht op een nieuw apparaat.
Dunavie besluit op basis van de conditie van het schilderwerk wanneer het tijd is voor een schilderbeurt.
U kunt een reparatieverzoek bij Dunavie melden op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer (071) 820 08 00. Ook bij spoedeisende storingen buiten kantooruren kunt u dit telefoonnummer bellen.

Projecten

Bij meerdere werkzaamheden in de woning of in het complex, heeft dit gevolgen voor de huurders. Met onder meer nieuwsbrieven houdt Dunavie de huurders van het betreffende complex op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo wordt uitgelegd wat er precies gaat gebeuren en wanneer. Ook wordt een contactpersoon aangewezen voor de huurders. Dunavie en alle betrokken bedrijven houden zich zo goed mogelijk aan de gemaakte afspraken.

Soms zijn de werkzaamheden zo ingrijpend dat huurders (tijdelijk) moeten verhuizen. Dan zorgt Dunavie ook voor een sociaal plan (zie volgende alinea).

Met vragen kunnen mensen altijd contact opnemen met de aangewezen contactpersoon. Deze persoon is te bereiken via telefoonnummer 071 - 820 80 00.
Dunavie zorgt voor toezicht op de bouw. Er wordt toegezien op naleving van de gemaakte afspraken tussen Dunavie en de betrokken partijen, zoals de aannemers. Als er toch klachten zijn over de werkzaamheden, dan kunnen huurders zich melden bij de sociaal projectleider.
Dunavie bespreekt vooraf met de bewonerscommissie over de belangen van de huurders tijdens de werkzaamheden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. Hierin staat bijvoorbeeld of er een vergoeding is voor huurders en hoe hoog deze dan is. Dunavie volgt de wet- en regelgeving op dit gebied. Een sociaal projectleider maakt het plan en is aanspreekpunt voor huurders.
Huurders die tijdelijk moeten verhuizen naar een zogenaamde wisselwoning, betalen onafgebroken de huurprijs van de woning waar ze naar terugkeren. Dus er hoeft geen dubbele huur betaald te worden.
Alle aannemers van Dunavie tekenen een contract met diverse rechten en plichten. Het gaat hier vooral om technische kaders waaraan de aannemer zich moet houden.
Soms zijn de werkzaamheden bij een project zó omvangrijk, dat mensen moeten verhuizen. De huurders kunnen dan een aanvraag doen voor een vergoeding van verhuis- en herinrichtingkosten. Voor meer informatie hierover kan men bellen met de sociaal projectleider van Dunavie: 071 - 820 80 00.

Wonen

Een rookmelder hoort niet tot de standaarduitrusting van een woning. Alleen bij woningen met een geiser of een zachtboardplafond moet een rookmelder aanwezig zijn. Deze komen voor rekening van Dunavie. Het vervangen van de batterijen is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Voor de overige woningen geldt dat iedereen een rook- of koolmonoxidemelder mag plaatsen in zijn of haar woning, zonder toestemming van Dunavie. De kosten van de aanschaf en het onderhoud zijn voor de huurder zelf.
Vocht- of schimmelplekken in de woning kunnen huurders telefonisch melden bij Dunavie: 071 - 820 80 00. Er wordt dan een afspraak gemaakt om de situatie te bekijken en een oplossing te zoeken.

Het is belangrijk om te weten dat vocht en schimmel veel te maken hebben met gebrek aan ventilatie. Huurders kunnen hier zelf veel aan doen. Door bijvoorbeeld met douchen een raam open te zetten, zodat het vocht uit het huis kan trekken. Ook met koken even een raam open zetten scheelt veel.

Het ministerie van VROM geeft aan dat er 24 uur per dag geventileerd moet worden in een woning. Natuurlijk is Dunavie het hiermee eens. Link toevoegen...vindt u een folder over ventileren. Deze folder is ook verkrijgbaar bij Dunavie.

Klachten

Waar mensen woonruimte huren en verhuren, kunnen problemen ontstaan. Problemen van uiteenlopende aard. Het kan gaan over geldzaken, zoals een afrekening waar een huurder het niet mee eens is. Daarnaast kan er onenigheid ontstaan over technische zaken, een lekkage die niet goed is opgelost bijvoorbeeld.

Ook kunnen er problemen ontstaan in de omgang tussen mensen. Zoals een medewerker van Dunavie die een huurder niet netjes te woord staat of onduidelijke informatie geeft waar een huurder niets mee kan.

Gelukkig kunnen problemen opgelost worden. Daarom biedt Dunavie haar huurders altijd de mogelijkheid om de klachten te bespreken.

Af en toe komt Dunavie er niet uit met een huurder. Dat kan komen omdat een huurder vindt dat de klacht niet netjes is afgehandeld of omdat men het niet eens is met de oplossing die Dunavie voorstelt.

In zo’n geval kan SH de Duinstreek een bemiddelende rol spelen. Huurders kunnen bij SH de duinstreek terecht als hun klachten en/of problemen naar hun mening niet afdoende door Dunavie worden opgelost.

Mocht de bemiddeling door SH de Duinstreek niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan de huurder zich wenden tot de Geschillencommissie Huursector. Dunavie is aangesloten bij de Geschillencommissie Huursector, de huurders kunnen hier naartoe gaan als zij vinden dat Dunavie hen niet netjes heeft behandeld.

Deze commissie bestaat uit externe deskundigen afkomstig uit diverse maatschappelijke organisaties en werkt volstrekt onafhankelijk van de corporaties die erbij zijn aangesloten.

Een huurder kan pas aankloppen bij de Geschillencommissie als hij of zij de klacht eerst heeft ingediend bij Dunavie. Ook als Dunavie nog bezig is met de klacht neemt de Geschillencommissie de klacht niet in behandeling.

In de folder Geschillencommissie Huursector staat de werkwijze van de Geschillencommissie omschreven. Deze folder is te vinden in de bijlagen.
Een huurcommissie is een door de overheid ingestelde onafhankelijke organisatie die uitspraak doet of advies geeft over de hoogte van de huurprijs en andere betalingsverplichtingen. Dit doet de commissie op verzoek van huurders en verhuurders. Er zijn 59 huurcommissies in Nederland, die samenwerken in één landelijk secretariaat. U heeft te maken met de huurcommissie in het gebied waar uw woning staat. Het secretariaat van de Huurcommissies is onderdeel van VROM.
Voordat de Huurcommissie een verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, betaalt u als indiener van het verzoek een voorschot op de leges. Particulieren betalen 25 euro. Voor rechtspersonen geldt een bedrag van 450 euro. De Huurcommissie doet uitspraak op het verzoek en bepaalt wie van de parijen in het gelijk wordt gesteld. De verliezende partij moet de leges betalen (ook als dit niet de partij is die het verzoek indiende).
Voor het starten van een procedure zijn formulieren beschikbaar. Deze zijn te vinden op de website www.huurcommissie.nl onder het kopje publicaties.

Natuurlijk zijn de formulieren ook verkrijgbaar bij SH de Duinstreek en Dunavie.

Verhuizen

In principe doet Dunavie niet aan tijdelijke verhuur en blijven de woningen dus leeg. Dunavie wil namelijk al haar huurders een gelijke behandeling en kans geven. Bijvoorbeeld de zekerheid van een woning. Bij tijdelijke verhuur kan Dunavie mensen niet dezelfde zekerheid geven als de huurders van andere woningen.

Soms zijn er echter situaties waarin Dunavie geschikte woonruimte voor tijdelijke verhuur beschikbaar heeft. Dunavie kan dan mensen bijstaan met het tijdelijk verhuren van woonruimten. De mogelijkheden hiervoor worden dan goed onderzocht en er worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt, zodat de er geen misverstanden kunnen ontstaan.
Wat een nieuwe huurder van de woning mag verwachten, staat beschreven in de bijlage over de technische staat na mutatie.
Als iemand gaat verhuizen, komt de woonmakelaar van dunavie de woning twee keer controleren. De woonmakelaar zegt dan wat de huurder precies moet doen om de woning in goede staat achter te laten. In het algemeen geldt:

 • Er mogen geen grote beschadigingen zijn.
 • Er zijn geen veranderingen aangebracht waarvoor door Dunavie geen toestemming is verleend.
 • De woning is schoon: dit betekent dat de woning is aangeveegd en het sanitair en de keuken zijn schoongemaakt.
 • De woning is vrij van pluggen, schroeven, spijkers enzovoort.Alle spullen in en buiten de woning moeten zijn weggehaald (inclusief gordijnen en vloerbedekking, zonwering en tuinbestrating), tenzij overname door de nieuwe huurder is geregeld.
 • Alle spullen in en buiten de woning moeten zijn weggehaald (inclusief gordijnen en vloerbedekking, zonwering en tuinbestrating), tenzij overname door de nieuwe huurder is geregeld.

Hoofd- en medehuurderschap

Op deze vraag is geen standaard antwoord te geven. Om in de woning te kunnen blijven wonen, moet worden voldaan aan een aantal criteria. Zo moet er sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding. Meestal zal de inwoning van een kind niet worden gezien als een gemeenschappelijke huishouding. Het samenwonen van ouder(s) en kind(eren) is immers in principe van aflopende aard. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Het kind is ouder dan 35 jaar en heeft altijd bij de ouders gewoond;
 • Verzorgingsaspecten speelden aantoonbaar een rol.
 • Voor meer informatie kunnen huurders terecht bij het Team Wonen van Dunavie.
Een huurder is iemand die in een woning woont van Dunavie, de huurovereenkomst is aangegaan met Dunavie en huur betaalt aan Dunavie. De hoofdhuurder en de medehuurder zijn beiden huurders.

 • Hoofdhuurder
  Huurder die de huurovereenkomst is aangegaan met Dunavie en degene die zorgdraagt dat de huurprijs wordt betaald. Deze persoon is juridisch verantwoordelijk voor de gehuurde woning.
 • Medehuurder
  1. De echtgeno(o)t(e) van de hoofdhuurder is automatisch medehuurder. Dit geldt ook bij een geregistreerd partnerschap, maar niet bij een samenlevingscontract.
  2. Men kan een verzoek indienen om iemand medehuurder te laten worden. De medehuurder moet onder meer minimaal twee jaar in de woning hebben gewoond. De medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als een hoofdhuurder.