Menu

Privacy statement

Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) respecteert uw privacy als bezoeker van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u via contactformulieren verstrekt vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Bezoek website

Uw bezoek aan onze website kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn wij geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in uw gedrag als bezoeker. Omdat deze informatie ons helpt onze website daar waar nodig aan te passen en te verbeteren, doen wij daar onderzoek naar. De gegevens die wij verzamelen hebben onder meer betrekking op het tijdstip waarop u onze site bezoekt, hoe u op onze site terecht komt, hoe lang u op onze site blijft en welke pagina’s u het meest bezoekt. Ook deze gegevens verzamelen wij uiteraard volledig anoniem.

Zoekopdrachten

Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op deze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze website

Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze website (zoals het forum, ideeënbus of reageren op nieuwsberichten), dan wordt u gevraagd een naam en e-mailadres in te vullen bij uw reactie. Hiervan wordt alleen de naam getoond op de website. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen treden naar aanleiding van uw bericht en/of reactie. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard. Na goedkeuring door de webredacteur wordt uw bericht en/of reactie geplaatst op de website. Het staat u vrij een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te hanteren en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens, berichten en reacties worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Adresgegevens

op deze website zijn de namen en telefoonnummers te vinden van leden van de bij de SHD aangesloten bewonerscommissies. Hiervoor hebben zij toestemming gegeven. Deze informatie wordt getoond zodat huurders en/of bewoners van betreffende woningcomplexen in contact kunnen treden met hun bewonerscommissie. Om ongewenste mailing (spam) te voorkomen worden de e-mailadressen van de bewonerscommissieleden niet op de website getoond. Als u een mail wilt versturen naar uw bewonerscommissie dan verzoeken we u deze te richten aan info@shdeduinstreek.nl o.v.v. de betreffende bewonerscommissie, wij sturen deze vervolgens door. Bewonerscommissieleden die niet (meer) met hun telefoonnummer op deze website vermeld willen worden kunnen dit aangeven op het aanmeldformulier of door een mail te sturen naar info@shdeduinstreek.nl

Interviews en citaten

Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. De SHD stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Vragen

Als u vragen heeft over het privacybeleid van de SHD met betrekking tot deze website, dan kunt u deze via dit e-mailadres: info@shdeduinstreek.nl aan ons stellen.