Menu

Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Katwijk en bestaat uit een groep betrokken vrijwilligers afkomstig uit alle geledingen van de samenleving in onze gemeente. Als zodanig geven wij invulling aan cliëntenparticipatie op het sociaal domein en vormen wij een brug tussen de burger en de gemeente.

De adviesraad is dus geen onderdeel van de gemeente. De leden van de adviesraad vertegenwoordigen elk een achterban uit een werkveld binnen het sociaal domein. De leden zijn óf bekend met een bepaald beleidsveld, óf uit eigen ervaring deskundig, zodat wij goed kunnen inschatten wat de effecten van beleidsvoorstellen van de gemeente op de gebruikers zijn. In onze adviezen laten we dan ook zeker het cliëntperspectief doorklinken.

Sociaal domein
Het sociaal domein omvat alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. De reikwijdte van de adviesraad wordt echter beperkt tot de domeinen waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet betrekking hebben.
Het doel van deze drie wetten is dat alle burgers aan de samenleving kunnen meedoen. Het mag daarbij niet uitmaken of iemand oud of jong, rijk of arm, gezond of ziek is.
Wij onderscheiden binnen het sociaal domein 6 deelgebieden:
1. ondersteuning en begeleiding van kwetsbare burgers
2. wonen en zorg
3. werk en inkomen, toeleidingstrajecten, WSW, schuldhulpverlening en inkomensondersteuning
4. mantelzorg en vrijwilligers
5. jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering en
6. geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

De positie van de Adviesraad Sociaal Domein ligt verankerd in de nieuwe Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein. Deze verordening legt afspraken vast en geeft regels voor de wijze waarop in Katwijk de cliëntenparticipatie in het sociaal domein vormgegeven wordt.

Wat doen wij
Het is de taak van de Adviesraad Sociaal Domein invulling te geven aan integrale lokale medezeggenschap op het sociaal domein (beperkt tot de drie beleidsvelden Wmo 2015 – Jeugdwet – Participatie). Daartoe brengen wij adviezen uit aan het College van Burgemeester en Wethouders en indirect dus ook aan de gemeenteraad van Katwijk.

Meestal zijn dit adviezen waarop door B&W eerder een adviesaanvraag is gedaan, maar soms brengen we ook ongevraagd advies uit op basis van signalen uit de achterban (achterbanraadpleging, focusgroepen, burger-panel, enquêtes).

Nadat beleidsvoorstellen door de gemeenteraad zijn goedgekeurd wordt het beleid in uitvoering genomen. We zien het ook als onze taak deze uitvoeringspraktijk te volgen en zonodig signalen aan de gemeente af te geven over belangrijke knelpunten in de praktijk, zodat de gemeente haar beleid op onderdelen zonodig kan aanpassen en bijstellen (monitoring, signalering).

Omdat belangrijke delen van de Jeugdzorg en de GGZ (geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg) regionaal worden ontwikkeld en uitgevoerd, hebben wij het voornemen om ook op het niveau van regio Holland Rijnland (regio) of het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek (subregio) , rechtstreeks advies uit te brengen aan het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij. Hierover zijn we nog in overleg met de diverse adviesraden in de omliggende gemeenten, met beide samenwerkingsverbanden en met de gemeente Katwijk.

Partners
In 2014 is aan de Wmo-adviesraad gevraagd om zichzelf te transformeren tot een Adviesraad Sociaal Domein. In nauwe samenspraak met andere lokale adviesraden, cliëntenraden, patiëntenverenigingen, regionale platforms en het Diaconaal Platform Katwijk zijn daartoe voorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn door de gemeente Katwijk grotendeels overgenomen. De nieuwe adviesraad bestrijkt dus een breder terrein.

In de adviesraad werken 22 verschillende cliënten(belangen)groepen samen om het College van Burgemeester en Wethouders – en indirect de gemeenteraad van Katwijk- gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Zodoende geven wij als representatieve vertegenwoordiging van de burgers stem aan hun belangen op het sociaal domein: de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Inloopdagen
Wij zijn voor vragen aanwezig op dinsdag van 9.00 – 12.00 uur en woensdags en vrijdags de gehele dag.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende cliënten(belangen)groepen.